Pradžia

danguje-1

„Tikiu, kad galima atkurti pasitikėjimą valstybe ir politikais“

Mindaugas Šimkūnas

Artwork-15

„Tikiu, kad galima atkurti pasitikėjimą valstybe ir politikais“

 

Mindaugas Šimkūnas

Keiskime Lietuvą

trumpesnis-txt-skirtukas

Per 26 Nepriklausomybės metus Lietuva žengė pirmyn. Tačiau normalaus gyvenimo eiliniams piliečiams sukurti nepavyko. Neapsikentę neteisybės beveik ketvirtis tautos emigravo.

Pirmųjų Seimo kadencijų nariai priėmė tokius įstatymus, kurie įteisino beveik neįmanomą galimybę tautai pačiai spręsti savo likimą. Pagrindiniu svertu tapo pinigai. Valdančiosios partijos savo viešpatavimą užsitikrino iš biudžeto pasiskirdamos milijonus tautos mulkinimui, priimdamos tik sau palankius rinkimų įstatymus.

Korupcija ir šešėlis ne tik, kad nemažėja, bet auga su kiekvienais metais.

Nebenoriu ir toliau likti tik stebėtoju, vertintoju ar kritiku. Esu išsilavinęs, žinantis savo asmenines vertybes ir siekiantis geresnės gyvenimo kokybės pilietis.

Ne savo asmeninio gyvenimo kokybės – paneigsiu bet kokias būsimas interpretacijas – savo ūkyje tvarkausi gerai, todėl asmeniniu gyvenimu nesiskundžiu.

Noriu siekti mūsų visų kokybiškesnio ir geresnio gyvenimo, todėl nusprendžiau dalyvauti Seimo rinkimuose su politine partija LIETUVOS SĄRAŠAS.

Tikiu Lietuva ir jos ateitimi. Manau, kad turime visas galimybes atkurti pasitikėjimą valstybe ir politikais. Svarbu ilgalaikiai tikslai, todėl esu linkęs siūlyti priimti ir nepopuliarius politinius sprendimus, kurie dirbant nuosekliai ir kryptingai įtakotų gerovę ilguoju laikotarpiu.

Tačiau šiems tikslams pasiekti BŪTINAS ir rinkėjų noras keistis.

Tik kartu galime pasiekti, kad būtų nušalintos tautos pasitikėjimą praradusios partijos ir jų atstovai.

calendar-1

Skola  1-am lietuviui

5900

group

Nuo 1990 m. emigravo

840 000

world

Žemiau skurdo gyvena

560 000

Programatrumpesnis-txt-skirtukas

Tėvynę kuriame kartu

Laisvų piliečių suburtas Lietuvos Sąrašas kviečia: atgaivinkime sąžiningą politiką, demokratinę - piliečių valdomą - valstybę. Pakeiskime Lietuvos politinę darbotvarkę, kad joje vyrautų svarbiausi tautos gyvenimo ir išlikimo klausimai. Atverkime Lietuvai aiškią ateities perspektyvą.

Siūlome visuomenei šias raidos gaires:

I. Kartu kuriama Tėvynė.

Kad piliečiai atgautų pasitikėjimą valstybe, turime atsisakyti uždaro, neskaidraus nomenklatūrinio valdymo ir įtvirtinti tikrą piliečių ir tautos savivaldą. Turime suteikti galimybes visiems piliečiams ir visiems lietuviams dalyvauti Tėvynės kūrime.

Tam reikia imtis pertvarkyti valstybės valdymą:

 • sumažinti ir patobulinti valstybės tarnybą, sujungiant perteklines ministerijas ir padalinius;
 • sustiprinti Seimo narių ryšį su piliečiais, suteikiant piliečiams galimybę inicijuoti pirmalaikius Seimo nario rinkimus ir užtikrinant veiksmingą parlamentinę valdžios kontrolę;
 • įtraukti piliečius į valstybės valdymą – įdiegti privalomų viešųjų diskusijų ir konsultacijų, gyventojų apklausų ir referendumų praktikas;
 • sudaryti sąlygas išeivijai dalyvauti Lietuvos valstybės ir tautos kūrime – įtvirtinti nuostatą, kad iš tėvų paveldėtos Lietuvos pilietybės iš žmogaus valdžia negali atimti; išeivija turi įgyti teisę elektroniniu būdu rinkti ir deleguoti į Seimą savo atstovus;
 • atkurti pirmąją savivaldos grandį – įteisinti piliečių renkamus seniūnus ir seniūnijų tarybas.

II. Nauja ūkio ir visuomenės politika, skatinanti gyventi ir dirbti Lietuvoje.

Nors Lietuvos ekonomika statistiškai auga, tačiau skurdas, pajamų nelygybė yra vieni didžiausių Europos Sąjungoje. Ekonominis augimas nemažą dalį piliečių išstumia į visuomenės paribį, trečdalis jų gyvena ties skurdo riba, dėl emigracijos šalis kasmet praranda per 20 tūkstančių gyventojų. Taigi būtina keisti patį ekonominės ir socialinės raidos modelį. Tam reikia:

 • įgyvendinti solidarią mokesčių politiką - sutarti, kokio dydžio pajamos būtinos vieno asmens pragyvenimui, ir jų neapmokestinti; nustatyti 50 nuošimčių didesnį neapmokestinamą pajamų dydį šeimoms, auginančioms vaikus arba slaugančioms neįgalius asmenis; turtingesniems piliečiams suteikti galimybę prisidėti prie bendros gerovės mokant kiek didesnius pajamų ir turto mokesčius;
 • sumažinti pajamų nelygybę viešajame sektoriuje - skirtumas tarp mažiausiai ir daugiausiai uždirbančių specialistų užmokesčio neturėtų viršyti 5 kartų (dabar jis siekia nuo 8 iki 12 kartų);
 • pirmiausiai investuoti į žmonių kvalifikaciją, o tik vėliau į infrastruktūros objektus: įmonėms šiandien trūksta kvalifikuotų darbuotojų, o mažiau kvalifikuotiems iškyla didesnė nedarbo ir emigracijos grėsmė;
 • smulkiam, šeimos ir socialiniam verslui bei kuriantiems inovacijas, ypač – regionuose, palengvinti prieigas prie finansavimo bei paramos lėšų;
 • atsakingai ir viešai valdyti valstybės bei ES paramos lėšas, gerokai sumažinant valdymo išlaidas; investicinius projektus įgyvendinti tik po viešų aptarimų bei kaštų ir naudos analizės;
 • remti gausias šeimas - suteikti jų vaikams nemokamą darželį, trečiam ir ketvirtam vaikui - nemokamą papildomą ugdymą; padidinti tiesioginę paramą šeimoms, auginančioms neįgalius vaikus;

 • nuolat informuoti emigravusius tautiečius apie darbo pasiūlymus valstybinėse įstaigose ir privačiose bendrovėse Lietuvoje.

III. Išsilavinusi ir kūrybinga visuomenė.

Rūpestis švietimu, kultūra, mokslu, informacija turi tapti valstybės prioritetu, nes tik išsilavinusi visuomenė gali būti savarankiška ir demokratinė. Būtent nuo šių sričių plėtros priklauso piliečių kūrybinės galios, tautos laisvė, jos tapatybė, išlikimas ir gyvenimo prasmė.

Stiprinant tautos kūrybines galias, reikia:

 • užtikrinti visiems Lietuvos vaikams saugią ir sėkmingą gyvenimo pradžią: tikslingai panaudojant valtybės ir ES paramos lėšas per trejus metus išplėtoti kokybiškų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų tinklą, šį ugdymą papildyti vaikams skirtomis kultūros programomis; kad pradinukai galėtų mokytis prie namų, išsaugoti pradines mokyklas greta jų gyvenamosios vietos;
 • suteikti Lietuvos vaikams ir jaunuoliams kokybišką bendrąjį ir profesinį išsilavinimą: susieti ugdymo turinį ir mokyklų gyvenimą su Lietuvos tikrove ir pasaulio ugdymo pasiekimais, užtikrinti savalaikę pagalbą mokykloms, nepasiekiančioms reikiamos ugdymo kokybės;
 • per apsibrėžtą laiką pasiekti, kad Lietuvos vaikus ir jaunimą ugdytų gabiausi ir geriausią išsilavinimą turintys asmenys: mokytojus rengti ir jų kvalifikaciją tobulinti geriausiuose universitetuose; iš esmės pagerinti mokytojų darbo sąlygas, sudaryti galimybes įvairiais keliais į mokyklas ateiti jauniems profesionalams;
 • tariantis su visuomene suformuoti nacionalinę kultūros politiką, kurios šiandien stinga, apibrėžti jos prioritetus, įgyvendinti kryptingas nacionalines programas (bibliotekų, muziejų, dailės, teatro, literatūros, regionų kultūros rėmimo ir kitas);
 • mokslo ir studijų politiką glaudžiai susieti su Lietuvos kūrimo uždaviniais: akademinę bendruomenę, ypač – akademinį jaunimą, nacionalinėmis programomis skatinti aktyviai įsijungti į valstybės ir visuomenės gyvenimą;
 • nuosekliai rūpintis lietuvybės puoselėjimu Lietuvoje ir išeivijoje – kurti ir įgyvendinti įvairaus pobūdžio išeivių vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų lituanistinio ugdymo programas, stiprinti vaikų ir jaunimo ryšius su Lietuva.

IV. Teisinga valstybė

Teisingumas - laisvos valstybės pamatas. Piliečiai pasitikės valstybe tik tuomet, jei joje bus siekiama teisingumo, jei ji gins asmens teises ir laisves.

Norint užtikrinti teisingumą, laiduoti žmogaus teises ir laisves, reikia:

 • sustiprinti pilietinę valdžios kontrolę, stabdyti politinę korupciją, pareigūnų bei politikų savivalę, nuosekliai įgyvendinti valdžių atskyrimo principą;
 • reformuoti teismų sistemą – perduoti Konstitucinio Teismo funkcijas Lietuvos Aukščiausiajam teismui, administracinius teismus įjungti į bendrosios kompetencijos teismų struktūrą; neleisti teismams savintis tautai ir jos atstovams priklausančių teisėkūros galių;
 • išskaidrinti visų grandžių teisėjų atranką ir visus teisėjus skirti tik po viešųjų klausymų;
 • užtikrinti visuomenės dalyvavimą vykdant teisingumą – korupcijos, piktnaudžiavimo tarnyba ir kitose visuomenei svarbiose bylose privalo dalyvauti tarėjai, o ypatingas bylas turi nagrinėti prisiekusiųjų teismas; suteikti piliečiams teisę kreiptis į teismą su kolektyviniais ieškiniais ginant viešąjį interesą;
 • pertvarkyti Valstybės saugumo departamentą, iš esmės sustiprinant jo kontržvalgybos funkcijas ir griežtai uždraudžiant naudoti žvalgybinės kovos priemones prieš Lietuvos visuomenę: lai piliečius lavina mokyklos, o jų pažiūras tiria sociologai;
 • pertvarkyti Seimo kontrolierių instituciją, suteikiant jai galias realiai ginti žmogaus teises nuo valdžios savivalės, sustiprinant pilietinę bei parlamentinę pačių Seimo kontrolierių veiklos priežiūrą.

Apie mane

trumpesnis-txt-skirtukas

  Gimiau Kaune. 1973 metais baigiau Kauno 21-ąją vidurinę mokyklą (dabar – „Nemuno“ mokykla).

Baigęs mokyklą studijavau Lietuvos žemės ūkio akademijoje (dabar – A. Stulginskio universitetas), įgijau inžinieriaus mechaniko specialybę.

Atgavus Lietuvai Nepriklausomybę dirbau tik privačiose verslo įmonėse. Nuo 1989 m. iki 1997 m. buvau ūkininkų sąjungos Kaišiadorių skyriaus pirmininku.

1996 m. įkūriau rajoninį laikraštį „Atspindžiai“, kurio leidėju esu iki šiol.

1991–1993 m. buvau Danijos ir Lietuvos centro valdybos narys, atsakingas už šalies pradedančiųjų ūkininkų stažuotes Danijoje.

Esu mokęsis ir stažavęsis Švedijoje, Danijoje, Olandijoje.

2000 m. kartu su partneriais iš Danijos įkūrėme įmonę – UAB „Scan Technika“, kuriai vadovauju iki šiol.

Kaišiadorių ir Elektrėnų gyventojai lankosi mūsų įmonėje Žiežmariuose, kai reikia įsigyti ar remontuoti sodo daržo techniką, ūkininkai ir įmonių atstovai apsirūpina atsarginėmis dalimis, gaminame jiems hidraulines žarnas.

Esu bendruomenės pirmininkas, vietos veiklos grupės valdybos narys, Elektrėnų kultūros centro kolektyvo VIJŪNAS narys, Žiežmarių PSPC stebėtojų tarybos pirmininkas.

Laisvai kalbu angliškai, lenkiškai, rusiškai.

befono2

Įsipareigojimai

trumpesnis-txt-skirtukas

Jeigu būsiu išrinktas:

- siūlysiu, kad Seimo nariams būtų terminuotos darbo sutartys 4 metams ir jokių išeitinių;

- siūlysiu įstatymą įteisinantį tiesioginius seniūnų ir seniūnijų tarybų rinkimus;

- siūlysiu iki 10 sumažinti ministerijų skaičių apjungiant jas;

- siūlysiu priimti įstatymą, suteikiantį galimybes rinkėjams atšaukti išrinktuosius Seimo , savivaldybių tarybų narius;

- pritarsiu Seimo narių skaičiaus ir išlaikymo lėšų sumažinimui;

- pritarsiu Konstitucijos pataisai dėl Konstitucinio teismo panaikinimo ir jo funkcijų perdavimo Aukščiausiajam teismui;

- siūlysiu įstatymą, kad už korupcinius nusikaltimus būtų skiriamos tik realios laisvės atėmimo bausmės;

Kontaktai

trumpesnis-txt-skirtukas

Jūsų vardas (būtina)

Jūsų el. pašto adresas (būtina)

Tema

Jūsų žinutė

Tel. +370 676 40057

El.paštas: mindaugas@simkunas.eu

mindaugas.simkunas@gmail.com

Top